Saturday, 28 February 2015

[Lyrics] Stone – god of the Spartans


Lyrics was published on Loud Sound Ghana (https://loudsoundgh.com/2015/02/lyrics-flowking-stone-god-of-the-spartans-download/)INTRO

Hmm hmm, ayɛ dɛ

Ahh First of all, I like to pay homage to all the old soldiers, who made this happen.


Shutouts to the Grand Papa, Reggie Rockstone.. Obrafour

Shutouts to Akyeame.. Okyeame Kwame.. Lord Kenya

Shutouts to all the old soldiers

Stone.. Flow king.. Stone


VERSE

2005, yɛ droppe “O ne Gallon”

Wo bɛyɛ argument nso wo nni facts (bounce!)

Sɛbe nyɛ yareɛ na bɔɔ me nua a nka mediocre nhyɛ crown

Na mmom aseda na me de ma Nyame sɛ ɔda so ma yɛ runne town

Wo bɛ bie w’ano na asɛm papa biaa mfiri mu mma deɛ a shush!

ɛnnyɛ saa a deɛ ɛbɛto wo the only thing you go fit talk be wush!

ɛnnyɛ George nkoaa, deɛ n’ani mbieeɛ biaa yɛ bush

akyɛdeɛ no deɛ yɛde bɛkyɛ wo  nso ansa na ɛbɛ pie no man for push.. whoo whoo whoo

wɔabɛ yi abɔ nso  ɔte me din a na w’adwane kalo paddie m’agya body you for dey cut your coat

wonnim sɛ atɛ nyɛ alikoto

true true true.. moase mo  ano firi sɛ ɛno na mo de bɛtu m’amena no

Me de m’ano bɛsie mo amono-amono na m’ahono agu mu sɛ samina no

pam pam pam pam.. ɛntacke me, mfa wo ho ntoto me  deɛ mɛkata m’ani no mo de bosome

I’m killing the hommies and making the shawties dey follow like dam dam dam dam

Started from the top heading for heavens

Being your enemy, end of a burden, that be forbidden

Stone is a legend, fontomfrom na mebɔ no

Metumi de m’ano no yɛ sɛ dondo

Me de nsɛm apetepete so

Wo nte deɛ meka no a na wo yɛ kolo

gongon gongodo gogo.. mo blame mu sɛ me ka nyansa sɛm dodo

nso me bɔ me mmini mu a na ɔmo ho popo sɛdeɛ Elder hu sɛ ne sɔfo hwɛ pono

Mo flow no deɛ ɛnnyɛ bad oo, nso mo punchlines no yɛ too weak

Something like fourteen days, wo nte m’ase a wo nyɛ too deep

Flow no koraa one style oo, mo nsesam na ɛyɛ ayɛ too cheap

Born in the middle of the streets but still the product of school fees

Flow I dey get am too easy like tryna spell R2Bees or Fugees or Mugeez

Mini pɔɔ ngɔɔ nɛkɛ kutii

Sɛ me nni hɔ deɛ a mo gyegye gu mu

Me yi m’ani a na moaka mo agu mu

Nti me yi me ti pɛ na w’ayi fum, adɛn moani kum?

W’atɔ mmum

Kusie a ɔkɔsie, m’abɔ no wusie, w’apie me nie, m’abɔ no sɛ due

M’atwa n’akyi mpire, ne ho mfifire bebree

Wo dwene me ho a wo bɛ cray

Obuasi gugu me koom, Kumasi nɛyɛ me backbone

Esrem akoma, Kwahufoɔ adwene, badwene ba no ɔne Bra Stone

M’ano no deɛ Bukom, mɛnfa nni agorɔ na ɛbɛbu wo koom

Checke me level, nyɛ ɛnnɛ na mebɛyɛ, I’ve been in the game for too long

Nti dumsor dumsor kakra yi na ama lantern bɔ yɛn wusie sei

Rap kanea m’asɔ, mo npacke mo nonfa no ne mo gey-gey

Sɛ mo rap no deɛ kobo kobo kobo

ɛnnyɛ original, Togo Togo Togo

ɛyɛ me flow no foto foto foto

M’aka wo ntumi nyɛ foko foko foko

Gyae kolo no na follow follow follow

M’ahu me mɛkye mo solo solo solo

Me deɛ mennkɔtɔn me kra mpɛ fame, Nyame ba mɛkɔ no slow

Nwom dɔkɔdɔkɔ na me to to nti mɛkɔ no bɔkɔbɔkɔ, me nkɔ gye juju

Nyɛ nnoɔma pɔtɔpɔtɔ ɔtɔ kɔ, ɔkɔtɔ, namfo dodo nti m’abɔ me ho kɔkɔ

Stone me mennim agorɔ no kɔ so na follow me na kolo ways no dɔɔso

Bɛ borrow bi na flow deɛ me wɔ dodo

M’ahyehyɛ no doosopuo de bɛ mema mo.. Stone!


OUTRO

ehhh.. sɛ ɛpo yɛ wo deɛ a, w’ani mmre obi lake, na nka mpɛsɛ swimming pool.. true

Nti sɛ ɔmo ne mo yɛ long a, mma mo nsosɔ so

Shutouts to all the DJs, presenters, bloggers pushing Ghana music to the max

The real ones, we see and respect your hustle

Now to the new soldiers, mo bɔ mo ho mmɔden, mo nfa kakra nka ho

Royal African Movies and Music, oyibo, Rap Fam

Shutout to the kingsmen

Shutout to the K,to the U N T A

Flow king Stone, hahaa, King!

Mr. Rooteye I see you, Tubhani

Def Clef I see you

Nice one bro, King!

No comments:

Post a Comment